Algemene Regels

Voor de platformen waar HB Meetups gebruik van maakt kunnen de platformregels gevonden worden op:

Whatsapp:      hbmeetups.nl/wa-regels

Discord:           hbmeetups.nl/discord-regels

Meetups:         hbmeetups.nl/meetup-regels

Bij conflicten of overeenkomsten tussen platformregels en de algemene regels zijn de algemene regels altijd leidend.

HB Meetups zijn informele bijeenkomsten waar hoogbegaafden, en mensen die zich in de kenmerken herkennen, bij elkaar komen. Hier kan in een ongedwongen sfeer worden gesproken over hoogbegaafdheid en vele andere onderwerpen. HB Meetups richt zich op het verbinden van hoogbegaafden in een ontspannen setting en met een veilig klimaat. Om de activiteiten van HB Meetups in goede banen te leiden en ongewenste situaties te voorkomen gelden er voor online en offline activiteiten van HB Meetups een aantal algemene regels:

Hoofdstuk 1. Regels ter organisatie

Aanwijzingen

Aanwijzingen van Team HB Meetups zullen in alle gevallen moeten worden opgevolgd. Op het niet opvolgen van aanwijzingen van, een lid van, Team HB Meetups, zijn de consequenties in hoofdstuk 7 van toepassing.

Wanneer de aanwijzingen van, een lid van, Team HB Meetups strijdig zijn met een bepaling in deze regels zullen de aanwijzingen van, een lid van, Team HB Meetups voorgaan in het geval dat twee of meer leden van Team HB Meetups deze aanwijzing ondersteunen. In het geval dat een enkel lid van Team HB Meetups een aanwijzing geeft die strijdig is met deze regels, zullen deze regels in dit document leidend zijn.

Deze laatste bepaling betreffende geldigheid van aanwijzingen door Team HB Meetups geldt niet in geval van een noodsituatie. Een noodsituatie is een situatie waarin er zowel direct moet worden gehandeld om grote consequenties te kunnen voorkomen. Er moet binnen Team HB Meetups consensus bestaan over de bepaling dat de betreffende situatie een noodsituatie is. Een noodsituatie wordt achteraf altijd besproken door meerdere leden van Team HB Meetups. De beroepsclausule in hoofdstuk 7 op aanwijzingen tijdens noodsituaties is wel van toepassing.

Hoofdstuk 2. Sociale interactie

HB Meetups is een inclusieve vereniging voor hoogbegaafden en mensen die zich in de kenmerken herkennen. Inclusie en leeftijdsgrenzen staan vast. Hierover is geen discussie mogelijk.

Schelden en provocerend gedrag is op geen enkele manier toegestaan binnen HB Meetups. De kaders hiervan, waaronder in academische context, worden bepaald op de discretie van, een lid van, Team HB Meetups. Bij overtreding van deze regel zijn de consequenties in hoofdstuk 7 van toepassing. 

Er wordt door alle individuen binnen HB Meetups sociaal geaccepteerd gedrag vertoond. Haatdragende, vernederende of aanstootgevende taal is niet toegestaan. De kaders hiervan worden bepaald op de discretie van, een lid van, Team HB Meetups. Bij overtreding van deze regel zijn de consequenties in hoofdstuk 7 van toepassing. 

Van deelnemers aan activiteiten van HB Meetups  wordt een accepterende en respecterende houding verwacht ten opzichte van elkaar. Dit laat op geen enkele wijze ruimte voor pesterijen en discriminatie. We houden rekening met de leeftijd, sekse, vermogens en beperkingen van de deelnemers aan activiteiten. Bespotten van persoonlijke kenmerken van individuen of hun cultuur is niet toegestaan. De kaders hiervan bepaald op de discretie van, een lid van, Team HB Meetups. Bij overtreding van deze regel zijn de consequenties in hoofdstuk 7 van toepassing. 

Geen enkele vorm van verbale agressie wordt getolereerd. Hierin wordt verwacht dat ieder elkaars persoonlijke grenzen respecteert. Wanneer iemand aangeeft zich onprettig te voelen bij een onderwerp, uiting of gesprek is het noodzakelijk dit te staken. Op het overtreden van deze regels zijn de consequenties in hoofdstuk 7 van toepassing.

We respecteren de privacy en grenzen van anderen. Wanneer iemand vraagt om geheimhouding is het verplicht om hieraan te gehoorzamen. Wanneer deze overtreding binnen een activiteit van HB Meetups plaatsvindt zijn de consequenties in hoofdstuk 7 van toepassing.

Wanneer deelnemers hinder ondervinden aan andere deelnemers is het eerst zaak om zelfstandig degene te verzoeken met het gedrag te stoppen. Als dit niet helpt is het van belang om een lid van Team HB Meetups om hulp te vragen. Het is gewenst anderen op de gedragscode te wijzen wanneer zij zich hier niet aan (dreigen te gaan) houden. Bij overtreding van een regel dient zo spoedig mogelijk, een lid van, Team HB Meetups te worden gecontacteerd. Dit is mogelijk om achteraf te doen via de contactmethoden van HB Meetups. Dit is tevens anoniem mogelijk. De kaders hiervan, afhankelijk van de context. worden bepaald per situatie op de discretie van, een lid van, Team HB Meetups.

Hoofdstuk 4. Fysieke interactie

Iedere vorm van (seksueel) geweld, fysieke agressie, ongewenste aanrakingen en het niet respecteren van de persoonlijke ruimte wordt niet getolereerd.

Wanneer een individu aangeeft dat fysieke nabijheid te dichtbij komt dient hierbij gehoor aan gegeven te worden. Hierbij geldt dat een zekere mate van fysieke nabijheid bij specifieke activiteiten van HB Meetups onvermijdbaar is. Wanneer er een te hoge mate van fysieke nabijheid bij, een lid van, Team HB Meetups wordt gemeld wordt dit binnen de kaders van de specifieke context van de betreffende activiteit van HB Meetups bekeken.

Bij overtreding van deze regels zijn de consequenties in hoofdstuk 7 van toepassing. Deze beoordeling vindt plaats op de discretie van, een lid van, Team HB Meetups

Bij overtredingen van de Nederlandse wet zal tevens aangifte worden gedaan.

Hoofdstuk 5. Rechten en plichten deelnemers

Bij de Meetups is het verplicht om op de afgesproken tijd aanwezig te zijn tenzij anderszins vooraf aangegeven. Bij te late aankomst is weigering van deelname mogelijk door, een lid van, Team HB Meetups. Hierbij geldt geen financiële restitutie van betreffende activiteit.

Voor de meeste Meetups geldt een kleine vergoeding. Aan deze financiële verplichting kan ook achteraf worden voldaan door middel van een betaalverzoek. Bij weigering hiervan zijn de consequenties in hoofdstuk 7 van toepassing. 

De mogelijkheid bestaat om een HB Meetups activiteit voor te zetten na sluiting van de Meetup door, een lid van, team HB Meetups. Deze voortzetting is dan op ieders eigen verantwoordelijkheid en op basis van individuele organisatie. Deze voortzetting vindt dan niet plaats in naam van HB Meetups.

Deelnemers van activiteiten van HB Meetups hebben het recht om voortijdig zonder aankondiging een activiteit te verlaten. Hierbij geldt de uitzondering dat aankondiging van vertrek noodzakelijk is bij activiteiten waar een veiligheidsprotocol van HB Meetups of een derde partij van toepassing is.

Hoofdstuk 6. Communicatie en informatie

Zelfpromotie is verboden. Zelfpromotie betreft promotie waarbij het individu dat de promotie plaatst een direct of indirect belang heeft bij de dergelijke promotie. De beoordeling betreft zelfpromotie vindt plaats op de discretie van, een lid van, Team HB Meetups.

Communicatie en informatie over illegale middelen en aanverwante, legale, middelen, processen en concepten is verboden. De kaders hiervan, waaronder in academische context, worden bepaald op de discretie van, een lid van, Team HB Meetups.

Onder alle omstandigheden geldt de Nederlandse Wet. Bij, eerdere, overtreding van de Nederlandse Wet zal aangifte worden gedaan.

Hoofdstuk 7. Consequenties en beroep

Bij een overtreding van regels binnen HB Meetups zullen de volgende consequenties worden gehanteerd.

  1. Bij een overtreding wordt er een waarschuwing gegeven met uitleg en daarmee de kans om het gedrag te verbeteren.
  2. Bij een overtreding wordt per direct de toegang tot een specifieke activiteit ontzegt. De betreffende persoon zal hierbij direct moeten vertrekken zonder recht op financiële restitutie. De beroepsclausule is hierbij enkel na het voltrekken van deze consequentie van toepassing.
  3. Bij een overtreding wordt de toegang tot de (online-) platforms ontzegt voor 4 weken of een langere periode. Deze consequentie betreft geen verbod voor fysieke activiteiten in dit termijn.
  4. Bij een overtreding wordt de toegang tot online en offline activiteiten en platforms van HB Meetups ontzegt voor een periode van 6 maanden of langer.
  5. Bij een overtreding wordt een permanent verbod voor de activiteiten en platforms van HB Meetups opgelegd.
  6. Bij een overtreding van de Nederlandse wet zal aangifte worden gedaan.

De consequentie(s) per overtreding worden bepaald op basis van de overtreding zelf, de context van de overtreding en de ernst van de overtreding. Deze consequentie kan direct worden opgelegd door, een lid van, Team HB Meetups. Consequenties kunnen tevens achteraf met terugwerkende kracht worden opgelegd. Op opgelegde consequenties is de beroepsclausule van toepassing.

Team HB Meetups geniet de vrijheid om alternatieve consequenties toe te passen afhankelijk van de aard en de context van een overtreding, dan wel op onvoorziene omstandigheden of overtredingen waarin deze regels niet voorzien.

Bij de consequentie directe ontzegging van toegang tot een activiteit is het noodzakelijk dat de betreffende persoon de activiteit direct verlaat. Mocht de persoon in kwestie na aanwijzingen niet vertrekken dan zal de politie worden gecontacteerd om dit te bewerkstelligen. Op deze consequentie is de beroepsclausule enkel achteraf toepasbaar.

Consequenties financiële verplichtingen

Voor de meeste Meetups geldt een kleine vergoeding. Aan deze financiële verplichting kan ook achteraf worden voldaan door middel van een betaalverzoek. Wanneer de betaling van een eerdere activiteit van HB Meetups niet is voldaan en de persoon in kwestie een nieuwe Meetup wenst te bezoeken zal eerst aan de eerdere betalingsverplichtingen moeten worden voldaan. Wanneer er vervolgens niet ter plekke aan eerdere betalingsverplichtingen wordt voldaan kan de toegang tot de betreffende Meetup worden geweigerd. Hierbij zijn de kaders betreffende directe ontzegging van toegang tot een activiteit van toepassing.

Beroepsclausule

De keuze voor een consequentie wordt bepaald en beoordeeld door Team HB Meetups. Zo gewenst is het mogelijk in beroep te gaan tegen deze beslissing. Dit is mogelijk door een mail te sturen met uitleg over jouw situatie en je beroep naar: contact@hbmeetups.nl met onderwerp “Beroep op besluit regels HB Meetups”. Dit beroep zal binnen 15 werkdagen worden behandeld door Team HB Meetups. Team HB Meetups geniet de mogelijkheid deze 15 werkdagen te verlengen met 15 werkdagen wanneer de beoordeling van het beroep naar context meer tijd vergt. Na de afhandeling van beroep is geen verder beroep meer mogelijk.

Hoofdstuk 8. Uitzonderingen en randvoorwaarden

Wanneer zich onvoorziene situaties voordoen, die niet omschreven worden in dit document dan geldt de beoordeling op de discretie van, een lid van, Team HB Meetups. Hierop zijn tevens de beroepsclausule in Hoofdstuk 7 en de regels ter organisatie in hoofdstuk 2 van toepassing.

Klachtenprocedure en toelichting

Bij klachten over overtreding van regels kunt u een mail sturen naar: contact@hbmeetups.nl. Wanneer u vragen heeft of verdere toelichting op de regels in dit document gewenst is, kan ook contact worden opgenomen met contact@hbmeetups.nl. Hierbij wordt enkel niet bindende toelichting gegeven, de algemene regels blijven altijd leidend.

Go to top
Maillijst Meetups

Wil jij ook de mails met de informatie over de eerstvolgende Meetups krijgen?

Laat dan je email-adres achter om op de maillijst te komen.